zhangzhiming16的博客
凤凰博报 由你开始
http://blog.ifeng.com/1225060.html

留言


 • zhangzhiming16

  2016-08-12 20:47:49 说: 明天作一篇名为 喔高敕喇咒 的文字体 要搞千字不重复

  删除


 • zhangzhiming16

  2016-07-28 18:19:29 说: 本王明日作一名为 狱法烈明旨嗗哚咒 的千字文经咒书

  删除


 • zhangzhiming16

  2016-07-06 07:15:08 说: 三日之后 本王将亲临五台山 创作一篇千字不重复 文字体

  删除


 • zhangzhiming16

  2015-11-26 17:11:37 说: 明天吟诵诗经国风之鄘

  删除


 • zhangzhiming16

  2015-11-25 19:39:57 说: 明天长调吟诵诗经之邶风

  删除


 • zhangzhiming16

  2015-06-08 17:16:23 说: 目前更新为更长的板子 和更长的弦 大约为一米七左右 最终拿什么做弦 还是问题 这样的琴才足以弹奏古代诗辞

  删除


 • zhangzhiming16

  2015-05-25 17:10:42 说: 需要从沈星那把我以前在她板子上写的一百四十字的短文要回来做我的乐铺

  删除


 • zhangzhiming16

  2015-05-07 15:21:27 说: 这俩天在学古乐 试着做一部我们自己的琴

  删除


 • zhangzhiming16

  2014-12-26 17:44:39 说: 齐修原著之为我功课 发现了更多道理 犹以戒谛持律佱门未入 非佛界也 噵欤歑善 暜奏大众 唯复始有德 因约诸 時纪确立 一行中外 無皆是加教敬子 师度孝悌心 孜训初谟 而深服侯集群生处若简正所求怼于天 辟恶来 知识缘體从得雅量睘佐使汲吸任自由 颉佩经繐遂贞朝启曦民衷恳 韬励悟果 向生寰宇 不受馋贼 趋腐殖 便蟊虫矣 既大戛兑命 郊荒蓄牧 凭野合纯采 赋已然全 乃明君垂鉴 揽盛小人享 谁独大如泰山 其过欤 依偎成性 何俟 祥阅造身地者 兆将近为宜 立光灿通壑陳新 貌凡曲柔刚直 节族利达 本爱献终 克尽恬欲 未迷幻 况万物均同仪 丰兹傅姵 弥合胳媾 物得田壤气 美孚利输 而心化不移 求志般设 灵发育哿舍 乃务精机 使佑健强 帝昭如一 方禅释万种 唯人道中庸 趋极则非 造历统三 何离袭绝古 却无悔功业 尽赐诚厚 吾文学以来焉滑稽 韵藏音律何端烬 世皆瞽顽 昔载重华 仍服乂治 尔今怎称

  删除


 • zhangzhiming16

  2014-10-26 10:03:15 说: 齐修原著之为我功课 发现了更多道理 犹以戒谛持律佱门未入 非佛界也 噵欤歑善 暜奏大众 唯复始有德 因约诸 時纪确立 一行中外 無皆是加教敬子 师度孝悌心 孜训初谟 而深服侯集群生处若简正所求怼于天 辟恶来 知识缘體从得雅量睘佐使汲吸任自由颉佩经繐遂贞朝启曦民衷恳 韬励悟果 向生寰宇 不受馋贼 趋腐殖 便蟊虫矣 既大戛兑命 郊荒蓄牧 凭野合纯采 赋已然全 乃明君垂鉴 揽盛小人享 谁独大如泰山

  删除

您需要先登录才能给博主留言。

关于博主

zhangzhiming16

欢迎您来我的凤凰博客!